7:03 am on February 25, 2011 | 0 | # |
Tags: ,

Transliterasi bikin sakit kepala. “nurdin”, “noordin”, “brahem” masih mudah. “bashir”, “ba’asyir”; “bahasyim”, “baHashim” ..arggh @quicchote

Leave a Reply